bip

Statut prawny

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2006 r. poz. 1943 ze zm.)
  2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r.- przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.poz. 60 ze zm. poz. 949)
  3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ.U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
  4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”- Dz.U. z 2016 r. poz.283
  5. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. 1379)
  6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(Dz.U. z 2017 r. poz.1257)
  7. Ustawa zdnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682)
  8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz.649)
  9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1517 z póź.zm.)
  10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1627)
opublikował: Administrator systemu
data publikacji: 20.06.2019 r.
Licznik odwiedzin strony BIP: 29,482 unikalne wizyty